महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) - 2021
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2021


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ५ वी
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ८ वी

उपक्रम (शाळांसाठी)
शाळा लॉगइन
School Login
(निकाल शाळांसाठी)

बातम्या


शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२१ बाबतच्या सूचना

अंतिम निकालाचे प्रसिध्दीपत्रक

अंतरिम निकालाचे प्रसिध्दीपत्रक

शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट २०२१ च्या अंतिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑगस्ट २०२१ च्या अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुधारित परीक्षा केंद्राची यादी (इयत्ता ५ वी)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुधारित परीक्षा केंद्राची यादी (इयत्ता ८ वी)

शिष्यवृत्ती परीक्षा सोमवार, दि. ०९/०८/२०२१ ऐवजी गुरुवार, दि. १२/०८/२०२१ रोजी घेण्याबाबत

शिष्यवृत्ती परीक्षा दि. ०९/०८/२०२१ चे प्रवेशपत्र संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून दिल्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२१ कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता विद्यार्थी हितास प्राधान्य देऊन तूर्त पुढे ढकलण्यात येत असलेबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२१ करीता शाळा नोंदणी व विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेसाठी दिनांक १०/०४/२०२१ रोजीपर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीचे प्रसिद्धीपत्रक.

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२१ करीता शाळा नोंदणी व विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेसाठी दिनांक ३०/०३/२०२१ रोजीपर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीचे प्रसिद्धीपत्रक.

शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्यासाठी विद्यार्थ्याचे बँक खाते क्रमांक व आधार क्रमांक अनिवार्य नाहीत.
.
राखीव निकाल
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
8956470891 / 8956470892 / 8956470893 / 8956470894 / 8956470895 / 8956470896

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७