महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) - 2021
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2021
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) एप्रिल - २०२१ / April - 2021
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) एप्रिल - २०२१ / April - 2021
Objection on Question Paper & Interim Answer Key / प्रश्नपत्रिका व अंतरिम उत्तरसूचीवरील आक्षेप
एकापेक्षा अधिक document अपलोड करावयाचे असल्यास एकत्रित pdf करून अपलोड करावे.
(JPG, JPEG, PNG, PDF File, max.size 1 MB)

Loading...