महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
एप्रिल - २०२१ / April - 2021


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय

उपक्रम (शाळांसाठी)

बातम्या

शाळा माहिती प्रपत्रातील माहितीत काही दुरुस्ती करावयाची असल्यास शाळेच्या लेटरहेडवर संबंधित मुख्याध्यापकाच्या सही व शिक्क्यासह puppsshelpdesk@gmail.com या हेल्पलाईन ईमेलला विनंती अर्ज सादर करावा.


शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२१ ही दि. २५ एप्रिल, २०२१ ऐवजी २३ मे, २०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
8956470891 / 8956470892 / 8956470893 / 8956470894 / 8956470895 / 8956470896

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७